Vyhrajte lodičky v hodnote viac ako 800€, ktoré nosila aj Carrie z filmu Sex v meste!

Pravidlá súťaže

I. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom Súťaže „VYHRAJTE LUXUSNÉ LODIČKY OD ZNAČKY MANOLO BLAHNIK” (ďalej len “Súťaž“) United Fashion Group, s. r. o. so sídlom na Sliačska 1/D, Bratislava - Nové Mesto 83102 , Slovenská republika, IČO: 46146032, DIČ: 2023342222, IČ DPH: SK2023342222 zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. : 75748/B (ďalej len “Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len “Pravidlá“). Cieľom Súťaže je podporiť prezentáciu a predaj produktov, ktoré sa predávajú prostredníctvom stránky , realizáciu marketingovej komunikácie v rámci internetovej propagácie.

II. Trvanie a miesto konania Súťaže

Súťaž sa uskutoční v termíne od 15.04.2024 do 31.05.2024 23:59 na stránke: sutaz.topankovo.sk

III. Účastníci Súťaže

Účastníkom Súťaže (ďalej len „Súťažiaci”) môže byť každá fyzická osoba, ktorá má viac ako 18 rokov, má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, splní podmienky súťaže. Zamestnanci organizátora, partnera ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka sú z účasti na súťaži vylúčení. Ak sa preukáže, že výherca je takouto vylúčenou osobou, výhra mu nebude odovzdaná a prepadá v prospech organizátora. V prípade, že takáto vylúčená osoba už výhru prevzala, je povinná bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora výhru organizátorovi vrátiť.

IV. Podmienky Súťaže

Súťaž sa uskutoční na stránke sutaz.topankovo.sk. Do súťaže o luxusné lodičky od značky MANOLO BLAHNIK sa zapojíte jednoducho. Stačí nakúpiť aspoň za 50 € na našom eshope, odoberať náš newsletter a ste automaticky zaradený do súťaže.

Požadované informácie pre zapojenie sa do súťaže, konkrétne: e-mailová adresa. Cieľom súťaže je vyžrebovať 1 výhercu, ktorý splní podmienky súťaže. Výherca bude vyžrebovaný zo všetkých nákupov v hodnote 50 €, ktoré boli uskutočnené v dátume od 15.04.2024 do 31.05.2024. Výherca musí byť tiež prihlásený na odber newslettra, inak výhra pripadá inému vyžrebovanému výhercovi. Do súťaže je možné sa zapojiť len ako jednotlivec.

Zapojením sa do súťaže každý Súťažiaci tejto súťaže potvrdzuje, že je vlastníkom e-mailovej adresy. Súťažiaci tým prijíma zodpovednosť za svoju totožnosť. Usporiadateľ nie je zodpovedný za Súťažiacich, ktorí si privlastnili práva tretích osôb. Zodpovednosť leží na Súťažiacom, ktorý týmto prehlasuje svoj e-mail za vlastný a chránený jeho autorskými právami.

V. Výhry

Víťaz získa luxusné lodičky od značky MANOLO BLAHNIK.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny a dodatky ohľadom cien.

VI. Kompetencie Usporiadateľa

Usporiadateľ povedie dohľad nad priebehom Súťaže a výberom cien v súlade s Pravidlami Súťaže. Usporiadateľ má právo zasiahnuť v prípade, že vznikne podozrenie, že sa Súťažiaci správal v rozpore s Pravidlami Súťaže.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže Súťažiaceho, pokiaľ je jeho konanie v rozpore so všeobecne platnými zákonmi, porušuje práva tretích osôb alebo porušuje autorské práva, obsahuje fotky vyobrazujúce nahotu, fotky alebo slová všeobecne považované za vulgárne, urážlivé alebo nemorálne, vyzýva k rasovej, náboženskej alebo etnickej neznášanlivosti, vyzýva k násiliu, spôsobuje urážku na cti tretích osôb, obsahuje odkaz, ktorý vedie na stránky s obsahom popísaným v tomto bode alebo inak zobrazuje obsah, ktorý je všeobecne považovaný za nevhodný.
Usporiadateľ môže požiadať Výhercu, aby v určitom termíne preukázal svoju totožnosť občianskym preukazom alebo pasom. Pokiaľ Výherca Súťaže odmietne preukázať svoju totožnosť, prichádza o nárok na cenu.

VII. Oznámenie výhercu súťaže

Výhercov zverejneníme na stránke sutaz.topankovo.sk dňa 30.06.2024 a výhercovi/výherkyni bude zaslaný mail o výhre na mailovú adresu, ktorú uviedol pri zapojení sa do súťaže do 5 pracovných dní od dňa vyhlásenia výhercu na stránke. Výherca bude požiadaný, aby kontaktoval Usporiadateľa cez email kvôli doručeniu výhry.

VIII. Všeobecné informácie o cenách a ich výhercoch

Výherca súhlasí s tým, aby bolo zverejnené jeho krstné meno a prvé písmeno priezviska na stránke súťaže: sutaz.topankovo.sk bez nároku na finančnú náhradu. Pokiaľ výherca Súťaže nebude reagovať na oznámenie o výhre v súťaži do 15 dní od obdržania oznámenia prostredníctvom mailu na adresu, ktorú uviedol pri registrácii do súťaže, výhra prepadá v prospech v poradí ďalšieho vyžrebovaného výhercu.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané výhry boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu vyhrať Súťažiaci, ktorí nesplnili, čo i len čiastočne, podmienky stanovené pre výhru. Ak sa výherca vzdá výhry, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto Pravidiel, v takom prípade cena prepadá alebo o novom výhercovi rozhodne Usporiadateľ.
Výherca nemá nárok na výmenu výhry za peňažnú hotovosť. Výhru nie je možné previesť na inú osobu. Na výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

IX. Všeobecné podmienky

Účasť v Súťaži, získanie a doručenie výhry nie sú nijakým spôsobom podmienené nákupom akéhokoľvek tovaru.

Je zakázané používať akýkoľvek počítačový kód, malware alebo čokoľvek iné, čo by mohlo rušiť, zastaviť alebo zneužiť Súťaž. Takéto správanie môže mať za následok vylúčenie Súťažiaceho z ďalšej účasti v Súťaži.

X. Osobné údaje

Prevádzkovateľ United Fashion Group, s. r. o. so sídlom na Sliačska 1/D, Bratislava - Nové mesto 83102 , Slovenská republika, IČO: 46146032, DIČ: 2023342222, IČ DPH: SK2023342222 zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 75748/B, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, bude spracúvať osobné údaje výhercu v rozsahu: adresa elektronickej pošty za účelom bezproblémového doručenia výhry po dobu 1 roka odo dňa zapojenia sa do Súťaže.
Ďalšie informácie ohľadom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú uvedené tu: www.topankovo.sk/ochrana-osobnych-udajov

XI. Dane

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Ďalšie informácie ohľadom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú uvedené tu: www.topankovo.sk/ochrana-osobnych-udajov

XII. Riešenie sťažností

Sťažnosti a reklamácie prijíma Usporiadateľ písomne na e-mailovej adrese info@topankovo.sk alebo písomne na adrese: United Fashion Group, s. r. o., Sliačska 1/D, 83102 Bratislava. Všetky sťažnosti rieši Usporiadateľ. V prípade oprávnenej reklamácie sa Usporiadateľ zaväzuje odstrániť chybu čo najskôr a informovať o tom Súťažiaceho. Usporiadateľ má právo diskvalifikovať z účasti v Súťaži akéhokoľvek Súťažiaceho, u ktorého vznikne podozrenie, že konal v rozpore s týmito Pravidlami. Rozhodnutie Usporiadateľa v súvislosti s akýmkoľvek zákazom účasti v Súťaži je konečné. Ďalšie informácie ohľadom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú uvedené tu: www.topankovo.sk/ochrana-osobnych-udajov

XIII. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na sutaz.topankovo.sk. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Súťažiacim v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Súťažiaci berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Usporiadateľ a osoby, ktoré spolupracujú na realizácii Súťaže, nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by Súťažiacemu mohli vzniknúť na základe jeho účasti v Súťaži.
V prípade vzniku okolností, ktoré Usporiadateľ nemôže ovplyvniť (zásah vyššej moci), môže Usporiadateľ Súťaž zrušiť. Súťažiaci o tom musia byť informovaní prostredníctvom facebookovej stránky www.facebook.com/topankovo.sk alebo prostredníctvom ďalších možných spôsobov komunikácie. V takom prípade nenesie Usporiadateľ voči Súťažiacim zodpovednosť za vzniknuté škody. Usporiadateľove rozhodnutie ohľadom všetkých otázok týkajúcich sa Súťaže alebo vysvetlenia Pravidiel je konečné a vzťahuje sa na všetkých Súťažiacich. Súťažiaci preberajú všetku zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, ktoré by mohli utrpieť účasťou v Súťaži.

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Súťažiaci sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke Usporiadateľa: www.topankovo.sk/pravidla-sutaze.
2. Tieto Pravidlá Usporiadateľ vydáva ako súčasť Súťaže a riadia sa primerane príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

V Bratislave, dňa 15. Apríla 2024
United Fashion Group s.r.o.